Bách Việt

     

Thiết bị khám và điều trị Tai Mũi Họng

Loại: Bàn khám và điều trị TMH
Nhà Sản Xuất: INNOTECH
Nước Sản Xuất: Hàn Quốc
Loại: Bàn khám và điều trị TMH
Nhà Sản Xuất: INNOTECH
Nước Sản Xuất: Hàn Quốc
Loại: Bàn khám và điều trị TMH
Nhà Sản Xuất: INNOTECH
Nước Sản Xuất: Hàn Quốc
Loại: Bàn khám và điều trị TMH
Nhà Sản Xuất: INNOTECH
Nước Sản Xuất: Hàn Quốc
Loại: Bàn khám và điều trị TMH
Nhà Sản Xuất: INNOTECH
Nước Sản Xuất: Hàn Quốc
Loại: Ghế khám TMH
Nhà Sản Xuất: INNOTECH
Nước Sản Xuất: Hàn Quốc
Loại: Ghế khám TMH
Nhà Sản Xuất: INNOTECH
Nước Sản Xuất: Hàn Quốc
Loại: Hệ thống soi TMH
Nhà Sản Xuất: INNOTECH
Nước Sản Xuất: Hàn Quốc
Loại: Hệ thống soi TMH
Nhà Sản Xuất: INNOTECH
Nước Sản Xuất: Hàn Quốc
Loại: Hệ thống soi TMH
Nhà Sản Xuất: INNOTECH
Nước Sản Xuất: Hàn Quốc
Loại: Hệ thống soi TMH
Nhà Sản Xuất: INNOTECH
Nước Sản Xuất: Hàn Quốc
1