Sắp xếp theo

Giường Bệnh Nhân

GIƯỜNG 1 TAY QUAY B-310S

GIƯỜNG 1 TAY QUAY B-310S

Nhãn hiệu: SIGMA-CARE
Xuất xứ: Đài Loan
GIƯỜNG 2 TAY QUAY B-320A

GIƯỜNG 2 TAY QUAY B-320A

Nhãn hiệu: SIGMA-CARE
Xuất xứ: Đài Loan
GIƯỜNG 3 TAY QUAY B-330A

GIƯỜNG 3 TAY QUAY B-330A

Nhãn hiệu: SIGMA-CARE
Xuất xứ: Đài Loan
GIƯỜNG ĐIỆN 3 MOTOR B-630A

GIƯỜNG ĐIỆN 3 MOTOR B-630A

Nhãn hiệu: SIGMA-CARE
Xuất xứ: Đài Loan
GIƯỜNG ĐIỆN 4 MOTOR B-640A

GIƯỜNG ĐIỆN 4 MOTOR B-640A

Nhãn hiệu: SIGMA-CARE
Xuất xứ: Đài Loan
GIƯỜNG 3 TAY QUAY B-830A

GIƯỜNG 3 TAY QUAY B-830A

Nhãn hiệu: SIGMA-CARE
Xuất xứ: Đài Loan
GIƯỜNG 2 TAY QUAY B-320S

GIƯỜNG 2 TAY QUAY B-320S

Nhãn hiệu: SIGMA-CARE
Xuất xứ: Đài Loan
GIƯỜNG 3 TAY QUAY B-330S

GIƯỜNG 3 TAY QUAY B-330S

Nhãn hiệu: SIGMA-CARE
Xuất xứ: Đài Loan
GIƯỜNG ĐIỆN 3 MOTOR B-601L

GIƯỜNG ĐIỆN 3 MOTOR B-601L

Nhãn hiệu: SIGMA-CARE
Xuất xứ: Đài Loan
GIƯỜNG ĐIỆN 3 MOTOR B-630S

GIƯỜNG ĐIỆN 3 MOTOR B-630S

Nhãn hiệu: SIGMA-CARE
Xuất xứ: Đài Loan
GIƯỜNG ĐIỆN 4 MOTOR B-640S

GIƯỜNG ĐIỆN 4 MOTOR B-640S

Nhãn hiệu: SIGMA-CARE
Xuất xứ: Đài Loan
GIƯỜNG ĐIỆN 4 MOTOR B-850A

GIƯỜNG ĐIỆN 4 MOTOR B-850A

Nhãn hiệu: SIGMA-CARE
Xuất xứ: Đài Loan
GIƯỜNG ĐIỆN 3 MOTOR B-860A

GIƯỜNG ĐIỆN 3 MOTOR B-860A

Nhãn hiệu: SIGMA-CARE
Xuất xứ: Đài Loan
GIƯỜNG ĐIỆN 4 MOTOR B-880AU

GIƯỜNG ĐIỆN 4 MOTOR B-880AU

Nhãn hiệu: SIGMA-CARE
Xuất xứ: Đài Loan
GIƯỜNG ĐIỆN 4 MOTOR B-890A

GIƯỜNG ĐIỆN 4 MOTOR B-890A

Nhãn hiệu: SIGMA-CARE
Xuất xứ: Đài Loan
GIƯỜNG ĐIỆN 4 MOTOR B-900

GIƯỜNG ĐIỆN 4 MOTOR B-900

Nhãn hiệu: SIGMA-CARE
Xuất xứ: Đài Loan
CÁNG ĐẨY BT-100

CÁNG ĐẨY BT-100

Nhãn hiệu: SIGMA-CARE
Xuất xứ: Đài Loan
GIƯỜNG CẤP CỨU 1 TAY QUAY
CÁNG ĐẨY BT-200

CÁNG ĐẨY BT-200

Nhãn hiệu: SIGMA-CARE
Xuất xứ: Đài Loan
GIƯỜNG CẤP CỨU 1 TAY QUAY
CÁNG ĐẨY BT-300

CÁNG ĐẨY BT-300

Nhãn hiệu: SIGMA-CARE
Xuất xứ: Đài Loan
CÁNG ĐẨY 1 TAY QUAY BẰNG THỦY LỰC BT-500

CÁNG ĐẨY 1 TAY QUAY BẰNG THỦY LỰC BT-500

Nhãn hiệu: SIGMA-CARE
Xuất xứ: Đài Loan
CÁNG ĐẨY 1 TAY QUAY CHỤP X QUANG PHẦN ĐẦU BT-600

CÁNG ĐẨY 1 TAY QUAY CHỤP X QUANG PHẦN ĐẦU BT-600

Nhãn hiệu: SIGMA-CARE
Xuất xứ: Đài Loan
CÁNG ĐẨY 1 TAY QUAY BẰNG THỦY LỰC BT-800

CÁNG ĐẨY 1 TAY QUAY BẰNG THỦY LỰC BT-800

Nhãn hiệu: SIGMA-CARE
Xuất xứ: Đài Loan