Lọc sản phẩm

Giường Bệnh Nhân

GIƯỜNG 1 TAY QUAY B-310S

GIƯỜNG 1 TAY QUAY B-310S

Nhà sản xuất: SIGMA-CARE
Xuất xứ: Đài Loan
GIƯỜNG 2 TAY QUAY B-320A

GIƯỜNG 2 TAY QUAY B-320A

Nhà sản xuất: SIGMA-CARE
Xuất xứ: Đài Loan
GIƯỜNG 3 TAY QUAY B-330A

GIƯỜNG 3 TAY QUAY B-330A

Nhà sản xuất: SIGMA-CARE
Xuất xứ: Đài Loan
GIƯỜNG ĐIỆN 3 MOTOR B-630A

GIƯỜNG ĐIỆN 3 MOTOR B-630A

Nhà sản xuất: SIGMA-CARE
Xuất xứ: Đài Loan
GIƯỜNG ĐIỆN 4 MOTOR B-640A

GIƯỜNG ĐIỆN 4 MOTOR B-640A

Nhà sản xuất: SIGMA-CARE
Xuất xứ: Đài Loan
GIƯỜNG 3 TAY QUAY B-830A

GIƯỜNG 3 TAY QUAY B-830A

Nhà sản xuất: SIGMA-CARE
Xuất xứ: Đài Loan
GIƯỜNG 2 TAY QUAY B-320S

GIƯỜNG 2 TAY QUAY B-320S

Nhà sản xuất: SIGMA-CARE
Xuất xứ: Đài Loan
GIƯỜNG 3 TAY QUAY B-330S

GIƯỜNG 3 TAY QUAY B-330S

Nhà sản xuất: SIGMA-CARE
Xuất xứ: Đài Loan
GIƯỜNG ĐIỆN 3 MOTOR B-601L

GIƯỜNG ĐIỆN 3 MOTOR B-601L

Nhà sản xuất: SIGMA-CARE
Xuất xứ: Đài Loan
GIƯỜNG ĐIỆN 3 MOTOR B-630S

GIƯỜNG ĐIỆN 3 MOTOR B-630S

Nhà sản xuất: SIGMA-CARE
Xuất xứ: Đài Loan
GIƯỜNG ĐIỆN 4 MOTOR B-640S

GIƯỜNG ĐIỆN 4 MOTOR B-640S

Nhà sản xuất: SIGMA-CARE
Xuất xứ: Đài Loan
GIƯỜNG ĐIỆN 4 MOTOR B-850A

GIƯỜNG ĐIỆN 4 MOTOR B-850A

Nhà sản xuất: SIGMA-CARE
Xuất xứ: Đài Loan
GIƯỜNG ĐIỆN 3 MOTOR B-860A

GIƯỜNG ĐIỆN 3 MOTOR B-860A

Nhà sản xuất: SIGMA-CARE
Xuất xứ: Đài Loan
GIƯỜNG ĐIỆN 4 MOTOR B-880AU

GIƯỜNG ĐIỆN 4 MOTOR B-880AU

Nhà sản xuất: SIGMA-CARE
Xuất xứ: Đài Loan
GIƯỜNG ĐIỆN 4 MOTOR B-890A

GIƯỜNG ĐIỆN 4 MOTOR B-890A

Nhà sản xuất: SIGMA-CARE
Xuất xứ: Đài Loan
GIƯỜNG ĐIỆN 4 MOTOR B-900

GIƯỜNG ĐIỆN 4 MOTOR B-900

Nhà sản xuất: SIGMA-CARE
Xuất xứ: Đài Loan
CÁNG ĐẨY BT-100

CÁNG ĐẨY BT-100

Nhà sản xuất: SIGMA-CARE
Xuất xứ: Đài Loan
CÁNG ĐẨY BT-200

CÁNG ĐẨY BT-200

Nhà sản xuất: SIGMA-CARE
Xuất xứ: Đài Loan
CÁNG ĐẨY BT-300

CÁNG ĐẨY BT-300

Nhà sản xuất: SIGMA-CARE
Xuất xứ: Đài Loan
CÁNG ĐẨY 1 TAY QUAY BẰNG THỦY LỰC BT-500

CÁNG ĐẨY 1 TAY QUAY BẰNG THỦY LỰC BT-500

Nhà sản xuất: SIGMA-CARE
Xuất xứ: Đài Loan
CÁNG ĐẨY 1 TAY QUAY CHỤP X QUANG PHẦN ĐẦU BT-600

CÁNG ĐẨY 1 TAY QUAY CHỤP X QUANG PHẦN ĐẦU BT-600

Nhà sản xuất: SIGMA-CARE
Xuất xứ: Đài Loan
CÁNG ĐẨY 1 TAY QUAY BẰNG THỦY LỰC BT-800

CÁNG ĐẨY 1 TAY QUAY BẰNG THỦY LỰC BT-800

Nhà sản xuất: SIGMA-CARE
Xuất xứ: Đài Loan